Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. PHP skript MGC.PHP (dále jen „software“) firmy GENiTOR(dále jen „poskytovatel“) jsou chráněny autorským právem a know-how v nich obsažený tvoří součást obchodního tajemství.
 2. Licenční podmínky stanoví, za jakých podmínek může oprávněný uživatel software užívat.

II. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel je oprávněn užívat software po zaplacení ceny licence.
 2. Uživatel není oprávněn software prodávat, pronajímat, půjčovat nebo jiným způsobem umožnit třetím osobám jeho využití
 3. Uživatel je povinen užívat software v souladu s platnými právními předpisy a licenčními podmínkami.
 4. Součástí dodávky software není technická podpora, instalace ani následné verze software.
 5. Software je poskytován, tak jak je. Uživatel měl možnost před nákupem software vyzkoušet a s nákupem software souhlasí i s těmito licenčními podmínkami.

III. Práva a povinnosti poskytovatele

 1. Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu nebo zničení dat, software a hardware způsobené nesprávným užitím nebo nedbalostí uživatele.
 2. Poskytovatel nepřejímá odpovědnost za vady propojení software s počítačovými programy jiných poskytovatelů způsobené nesouladem verzí a nesprávnou konfigurací.
 3. Poskytovatel je oprávněn po dohodě s uživatelem využívat vzdáleného připojení pro instalaci a řešení nestandardních situací (kritické opravy chyb atp.).

IV. Doba trvání licence, porušení licenčních podmínek

 1. Licence k software je uživateli poskytována na dobu neurčitou, není-li smluvně domluveno jinak.
 2. Instalací aktuální verze software jsou původní licenční podmínky nahrazeny aktuálně platnými licenčními podmínkami poskytovatele.
 3. Poskytovatel je oprávněn vymáhat penále ve výši 100 000 Kč v případě, že uživatel:
  1. umožnil užití software další osobě, včetně prodeje, pronájmu nebo půjčování
  2. neoprávněně využije jakoukoli znalost o myšlenkách a postupech, struktuře, algoritmu nebo použitých metodách, na nichž je software založen nebo které obsahuje, nebo je sdělí, prodá jiné osobě
  3. poruší ustanovení autorského zákona jiným způsobem
 4. V případě zániku smluvního vztahu nemá uživatel nárok na vrácení ceny licence ani její části.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Licenční podmínky se řídí autorským zákonem a obchodním zákoníkem.
 2. Licenční podmínky platí přiměřeně i pro dokumentaci k software.